விக்னேஷ்வரன் போல் முதுகில் குத்தவில்லை. நாம் ஆயுதத்தோடு அரசியல் நடத்தியவர்கள் – ஶ்ரீகாந்தா

விக்னேஷ்வரன் போல் முதுகில் குத்தவில்லை. நாம் ஆயுதத்தோடு அரசியல் நடத்தியவர்கள் - ஶ்ரீகாந்தா