நாட்டு மக்களின் அடிப்படை உரிமைகளை பறிக்கும் அனைத்து நடவடிக்கைகளும் உடனடியாக நிறுத்தப்பட்டு, கைது...

மாணவர் செயற்பாட்டாளர்கள் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட வேண்டும்: ஐக்கிய மக்கள் சக்தி வலியுறுத்தல்

Follow Us

MAKE A DONATION

paypal

To pay direct to TELO bank account please

Click Here

Latest Video

TELO Youth Wing Leader Saba Gugathas DAN TV -29-09-22

Archives

Past Archives

Gallery

This post is also available in: English