-நிலாந்தன். தற்பொழுது தென்னிலங்கையில் நடந்துகொண்டிருக்கும் மக்கள் எழுச்சிகள் இலங்கைத்தீவின் நவீன அரசியல் வரலாற்றில்...

அரசாங்கமும் தோற்றுவிட்டது எதிர்க்கட்சிகளும் தோற்றுவிட்டன நாடே தோற்றுவிட்டது?

Follow Us

MAKE A DONATION

paypal

To pay direct to TELO bank account please

Click Here

Latest Video

கோட்டாவை கலங்கடித்த சர்வதேசத்தின் முடிவு! வரபோகும் திக்திக்நிமிடங்கள்-TELO Spokesman Suren#Interview

Archives

Past Archives

Gallery

This post is also available in: English