முன்னாள் ஜனாதிபதி திருமதி சந்திரிக்காவைக் கொலை செய்ய முயன்ற குற்றச்சாட்டில் கைது செய்யப்பட்டு...

விடுவிக்கப்பட்ட அரசியற் கைதிளுக்கு பாதுகாப்பான எதிர்காலத்தை அமைத்துக் கொடுத்தல் – நிலாந்தன்.

Follow Us

MAKE A DONATION

paypal

To pay direct to TELO bank account please

Click Here

Latest Video

தீர்வு விடயத்தில் தமிழ்த்தரப்பு ஒற்றுமையாக செயற்பட வேண்டும்- ரெலோ தலைவர் செல்வம் எம்.பி | 30.12.2022

Archives

Past Archives

Gallery

This post is also available in: English