பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் 24 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றம்

பெறுமதி சேர் வரி (திருத்தச்) சட்டமூலம் இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான வாக்கெடுப்பு 24 மேலதிக வாக்குகளால் நிறைவேற்றப்பட்டது. ஆதரவாக 59 வாக்குகளும் எதிராக 35 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன.

பாராளுமன்றத்தில் புதன்கிழமை (6) இடம்பெற்ற பெறுமதி சேர் வரி, சமூக அறவீட்டு வரி உள்ளிட்ட வரி சட்டமூலம் மீதான இரண்டாம் மதிப்பீடு மீதான விவாதம் இடம்பெற்றது.இதன்போது பெறுமதி சேர் வரி சட்டமூலத்துக்கு சபை அனுமதி வழங்குகிறதா? என சபாநாயகர் வினவிய போது ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் எரான் விக்கிரமரத்ன வாக்கெடுப்பை கோரினார்.

அதன் பிரகாரம் வாக்களிப்பு கோரப்பட்ட போது பெறுமதிசேர் வரி (திருத்தச்) சட்டமூலத்துக்கு ஆதரவாக 59 வாக்குகளும்,எதிராக 35 வாக்குகளும் அளிக்கப்பட்டன. 24 மேலதிக வாக்குகளால் சட்டமூலம் நிறைவேற்றப்பட்டது .